Privacy Notice

1 ALGEMEEN

Onderhavige Privacy Notice zet uiteen hoe de verwerkingsverantwoordelijke, SMART SERVICES GROUP BVBA (“wij”/ “we”, “ons”/“onze”), met maatschappelijke zetel te Avenue du Château Jaco 1, 1410 Waterloo (telefoon: +32 2 2470007),ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0833.350.457,uw persoonsgegevens verwerkt die zij verzamelt via de website www.smart-telecom-services.com en/of wanneer u onze producten en/of diensten bestelt.

2 DE DOOR ONS VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u onze website bezoekt, met ons contact opneemt en/of onze producten en/of diensten bestelt, verwerken we de volgende persoonsgegevens :

 1. Identificatiegegevens : naam, voornaam, titel, functie, onderneming, adres, rechtsvorm, e-mailadres, telefoon/GSM-nummer, faxnummer, identiteitsbewijs, ondernemingsnummer, BTW nummer, bankrekeningnummer, voorkeurstaal, voorkeuren en bedrijfssector.
 2. Gegevens betreffende uw verbinding : IP adres.
 3. De berichten die u ons verstuurt.

3 COOKIES

Onzewebsite gebruikt cookies om zijn gebruik te vergemakkelijken en het surfen erop te verbeteren.

De cookies zijn kleine digitale bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst met name om onze website in staat te stellen u te herkennen en zijn inhoud aan uw voorkeuren aan te passen (bijvoorbeeld om te vermijden dat u bij elk bezoek een taalkeuze dient uit te voeren).

Indien u de opslag van cookies wenst te verhinderen of opgeslagen cookies wenst te wissen, kan u hiertoe de parameters van uw browser aanpassen.

4 DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden :

 1. Wanneer dit vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij ucontractspartij bent of om op uw verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen.
 2. Wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld wanneer u ons contacteert om informatie over onze producten en/of diensten te bekomen, of wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief.
 3. Wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, namelijk om ons aanbod van producten en/of diensten te verbeteren of om aan bestaande klanten informatie over de evolutie van onze producten en/of diensten te bezorgen.
  In dit kader zorgen we ervoor een passend evenwicht te behouden tussen onze belangen om uw persoonsgegevens te verwerken en het behoud van uw rechten en vrijheden, met inbegrip de bescherming van uw privéleven.
 4. Wanneer dit noodzakelijk is voor het naleven van een wettelijke verplichting die op ons rust.

5 TERBESCHIKKINGSTELLING EN OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS

Wanneer we voor rekening van handelspartners optreden, kunnen we ertoe gehouden zijn om gegevens aan deze partners, in overeenstemming met hun instructies, door te geven.

Anderszins, kunnen we op gespecialiseerde ondernemingen een beroep doen die ons met name bijstaan met:

 1. Het ontwerp en het onderhoud van onze website ;
 2. De commercialisatie van onze producten en/of diensten, de organisatie van evenementen en/of het beheer van de communicatie met klanten.

In bovenvermelde gevallen, zorgen we ervoor dat deze ondernemingen beperkt toegang hebben tot persoonsgegevens voorzover dit strict noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de specifiekaan hen toevertrouwde taken. We waken erover dat ze zich ertoe verbinden om de gegevens in overeenstemming met onze instructies en op een veilige en confidentiële manier te gebruiken.

Buiten deze hypotheses, zullen de verzamelde gegevens nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden gecommuniceerd.

Tenslotte, we zullen uw persoonsgegevens niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen. Indien dit het geval zou zijn, nemen we de nodige maatregelen om een passend niveau van veiligheid en bescherming te waarborgen.

6 VEILIGHEID EN BEWARING VAN DE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens zijn confidentieel en zullen alsdusdanig worden behandeld.

We nemen alle passende maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze omvatten het bepalen van procedures die tot doel hebben de ongeoorloofde toegang tot uw gegevens alsook hun verspreiding te beperken. We waarborgen dat de derden aan wie wij uw gegevens verstrekken, over passende veiligheidsmaatregelen beschikken.

Wanneer we uw gegevens in het kader van de uitvoering van een contract verwerken, bewaren we uw gegevens gedurende de duur van het contract en, na zijn beëindiging, gedurende een periode die vereist is om aan onze boekhoudkundige, fiscale of andere wettelijke verplichtingen te voldoen.

Indien we uw gegevens op basis van uw toestemming verwerken, verwerken we deze zolang dit vereist is voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. Indien u uw toestemming intrekt, zullen we uw gegevens niet meer verwerken.

7 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Er zal geen enkele geautomatiseerde besluitvorming worden uitgevoerd en er zal geen enkele profilering die op u betrekking heeft, tijdens de verwerking van uw gegevens, zoals beschreven in onderhavige Privacy Notice, worden gecreëerd.

8 UW RECHTEN

Ten alle tijdenheeft u het recht ons te contacteren,hetzij per brief(Avenue du Château Jaco 1, 1410 Waterloo), hetzij per e-mail (Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.), met name indien u vragen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u één van de volgende rechten wenst uit te oefenen:

 1. Recht van inzage, verbetering en op het wissen van uw persoonsgegevens.
 2. Recht op beperking van of verzet tegen de verwerking en/of overdracht van uw persoonsgegevens.
 3. Recht om uw toestemming wat betreft de verwerking en/of overdracht van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming in te trekken.
 4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens (recht om uw gegevens te verkrijgen of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen).

We zullen uw vragen in de mate van het mogelijke en binnen een redelijke termijn beantwoorden.

Indien u van mening bent dat onze antwoorden niet passend zijn, heeft u het recht een klacht bij de bevoegde toezichthoudende overheid in te dienen (in België, betreft het de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.autoriteprotectiondonnees.be).

9 WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY NOTICE

We behouden ons het recht voor op elk moment onderhavige Privacy Notice te wijzigen, met name ingeval van wijziging van de reglementering.

De geldende versie van deze Privacy Notice is steeds op onze website ter beschikking.

logo white
Als expert in multi-platform telefoonoplossingen biedt SMART TELECOM SERVICES u de mogelijkheid om de beste telecommunicatieoplossingen in uw bedrijf te integreren.

Contact

+32 2 247 00 07
info@smart-telecom-services.com
Avenue du Château Jaco 1
1410 Waterloo